lost_inside

90 tekstów – auto­rem jest lost_in­si­de.

W życiu codzien­nym także, po­dej­mując jakąkol­wiek de­cyzję, zaw­sze po­nosi­my koszty al­terna­tyw­ne. Nie tyl­ko w ekonomii. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 października 2014, 20:40

wiosenny podmuch wiatru

Wiem, zwa­riowałam. Sęk w tym, że… wy­daje mi się, że chcę cię kimś zastąpić, wiesz? Choć to niemożli­we… Jak naj­prędzej chcę za­pełnić pus­tkę, jaką zos­ta­wiłeś po swoim odejściu. Uśmie­rzyć nieco ból. Bo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2014, 12:23

Imię miłości

Te­raz już wiem, że miłość niejed­no ma imię. Moją miłość przyszło mi na­zywać „Da­ruś”. Ra­dość, jaką czuję na dźwięk te­go imienia, roz­le­wa się w moim ser­cu, umyśle i po­woli do­ciera do każdej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 września 2013, 09:22

zostań.

Spot­kałam Cię, wiesz? To było w moim śnie. Poszedłeś ze mną na spa­cer. W pew­nym mo­men­cie usied­liśmy na niedużej ska­le i było tak jak daw­niej. Tęskniłam. Miałam Ci ty­le do opo­wie­dze­nia… a [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 23 lipca 2013, 14:01

Zat­rzy­maj się na chwilę. Zat­rzy­maj i zas­tanów, co ro­bisz ze swoim życiem. Aby nie było za późno... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lipca 2013, 21:38

Im jes­tem bar­dziej doj­rzała, więcej roz­ważam i ana­li­zuję, tym mniej znaj­duję słów na ok­reśle­nie otaczające­go nas świata.
Zwariował.


Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2013, 11:41

W ryt­mie świata biegnące­go do przo­du, ja się uwsteczniam. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 lipca 2013, 16:14

Za­kochaj się. W so­bie, w kimś, w deszczu, w ziele­ni trawy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 maja 2013, 22:04

I kiedy myślałam, że już nic... kom­plet­nie nic nie za­burzy me­go spo­koju, nag­le przyśniłeś się ty. Mój dro­gi przy­jacielu, nie umiem przes­tać o to­bie myśleć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 marca 2013, 22:24

Mu­sisz iść. Nieus­tannie gnać przed siebie. Świat na ciebie nie zaczeka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2013, 22:09
lost_inside

Jaka jestem... Jaka jestem tego do końca nie wiem. Każdego dnia uczę się poznawać siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

5 października 2014, 20:40lost_inside do­dał no­wy tek­st W życiu codzien­nym także, [...]